तिला माझ्या हाताने आनंदित करणे, अंथरुणावर असताना तिच्या क्लिटला चोळणे